EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK (Mreža evropskega kulturnega učenja)

ECLNlogo_960

V 10 evropskih državah trenutno istočasno poteka raziskava na področju kulturnega učenja. Organizacija MITRA je sodelujoča organizacija partnerske evropske učne mreže, ki jo sestavljajo umetniki, samostojni kulturniki, krativci in ljudje, ki vodijo kulturne organizacije. Parterstvo v mreži kreirajo organizacija MITRA, razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga (Slovenija), Collage Arts kot vodilna organizacija (UK), Rinova (UK),  Associazione Culturale Mulab (Italija), Labcademy (Spanija), VIA-UC (Danska), New Arts (Nizozemska), Dimitra (Grcija), Kau Academy (Estonija), Fundacja Arteria (Poljska), Association Prostor Plus (Hrvaska), Hope for Children (Ciper). Aktivnosti projekta  vključujejo evropske priložnosti za delo, izmenjavo in sodelovanje z drugimi umetniki ter ustvarjalnih in kulturnih organizacij v naslednjih dveh oz treh letih. Rezultati raziskave vključujejo tudi možnosti za priznanje in potrjevanje kulturnega učenja ter podporo dela in možnosti za nadaljnji strokovni razvoj prepoznavanja in akreditacij na podrocju kulturnega ucenja. V Sloveniji smo identificirali 15 umetnikov različnih umetniških izkazov ter 5 kulturnih organizacij, ki smo jih vključili v raziskovanje. Projekt je podprt in financiran s strani EU Leonardo programa vseživljenjskega učenja ter kreira pomembno evropsko kulturno učno mrežo.


Mreža evropskega kulturnega učenja

Delate kot umetnik ali svobodni kreativec?
Se preživljate z umetniškim ali kreativnim delom?
Ste mentor ali inštruktor drugih umetnikov ali bodočih umetnikov?
Uporabljate svoje umetniške ali kreativne veščine, da bi pomagali drugim ljudem razviti njihov potencial ali samozavest?
Delate za organizacijo, ki spodbuja kulturno učenje?

Mreža evropskega kulturnega učenja je projekt Leonardo da Vinci, ustanovljen z namenom raziskovanja tem, ki so pomembne za izvajalce ‘kulturnega učenja’. Pod pojmom ‘kulturno učenje’ razumemo celo paleto umetniških in kulturnih praks, ki jih umetniki in kreativci uresničujejo znotraj in preko 3 različnih situacij:

- priložnostne situacije, npr. preko ad hoc deljenja znanja in veščin med ljudmi znotraj neformalnih umetniških mrež;

- neformalne situacije, npr. take, kot so v kulturnih in umetniških centrih ali v kulturnih in skupnostnih združenjih, znotraj umetniških projektov in programov, namenjenih posebnim skupinam ali mladini, pa tudi za promocijo, podporo in razvoj specifičnih kulturnih in umetniških praks;

– formalne situacije, npr. tečaji, delavnice, predavanja ali seminarji kot del formalnega izobraževalnega programa na šolah, univerzah ali ljudskih univerzah.


V času do septembra 2015 bo Mreža evropskega kulturnega učenja iskala in razvijala nove načine, kako bi lahko podprla strokovnjake s področja evropskega kulturnega učenja ter njihove organizacije, povečala razpoznavnost in povezanost sektorja ter podprla njegove potrebe po poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Partnerji Mreže evropskega kulturnega učenja se bodo projekta lotili v postopnih fazah, ki vključujejo:
– raziskavo kulturnega izobraževalnega sektorja v vseh partnerskih državah;
– evidentiranje in opredelitev novih sektorskih organizacij in deležnikov;
– razvijanje pristopov za poklicno usposabljanje in poklicni razvoj, da bi se lahko odzvali na potrebe poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
– preizkušanje in izpopolnjevanje teh pristopov za sektorsko obveščanje;
– raziskovanje novih okvirov za poklicno usposobljenost in certifikacijo;
– promocijo, mreženje in informiranje sektorja s pomočjo Observatorija Mreže evropskega kulturnega učenja (večpredstavna spletna platforma);
– raziskavo povpraševanja po ustanovitvi novega evropskega poklicnega združenja – Evropskega združenja za kulturno učenje – ter preizkus izvedljivosti tega projekta.

Mreža evropskega kulturnega učenja ima 12 ustanovnih članov, ki predstavljajo 11 držav.

Svoje delo smo začeli s povezovanjem z mnogimi evropskimi organizacijami in posamezniki.

Pridružite se nam. Registracija, ki vam omogoči povezovanje, je brezplačna.

Če želite izvedeti več o naši mreži ter prejemati obvestila in novice, nas spremljajte na www.ecln-network.com ali pa vnesite svoje podatke.

Projekt financira EU Program vseživljenjskega učenja Leonardo.
European Cultural Learning Network

Do you work as an artist or freelance creative professional?
Do you earn a living from your artistic or creative works?
Do you mentor, coach or train other artists or aspiring artists?
Do you use your artistic or creative skills to help other people realise their potential or develop confidence?
Do you work for an organisation that promotes cultural learning?

The European Cultural Learning Network (ECLN) is a Leonardo da Vinci project which has been established to explore issues that are relevant to ‘Cu ltu ra I Learning’ practitioners. By ‘Cultural Learning’, we mean the whole range of artistic and cultural practice that is delivered by artists and creative people within and across 3 different situations.

‘informal situations’ e.g. through the ad-hoc sharing of knowledge and skills between people within informal artist networks;

‘non-formal situations’ e.g. occurring in cultural or art centres or through cultural and community associations; within arts-based projects and programmes targeted at specific communities or young people; or to promote, support and develop specific cultural or artistic practice;

‘formal situations’ e.g. classes, workshops, lectures or seminars as part of a formal learning programme in school, college, adult education or university .

Over the period to September 2015, ECLN will explore and pilot new ways of supporting European Cultural Learning professionals and their organisations and increase the profile and connectivity of the sector as well as supporting its vocational education and training (VET) needs.

The ECLN partners will approach the project in progressive stages, which involve:
-Researching the Cultural Learning Sector in each partner’s country
-Mapping & identifying new sectoral organisations and stakeholders
-Developing professional training and development approaches to respond to identified VET needs
-Testing & honing these approaches for sectoral dissemination
-Exploring new professional certification and qualification frameworks
-Promoting, networking and informing the sector through a new European Cultural Learning Observatory (online multi-media platform)
-Testing the demand for, and the feasibility of establishing a new European professional association-the European Association for Cultural Learning (EACL)

The European Cultural Learning Network project has 12 founding members representing 11 countries
We have started our work with connections to many more organisations and individuals from across Europe.
Why not join us? There is no cost to register and get connected!

If you would like to know more about the Network and receive future bulletins and alerts, please follow our updates on- www.ecln-network.com- or register your details.

This project is funded and supported by EU Leonardo Lifelong Learning Programme


Vec informacij na povezavi: http://www.collage-arts.org/european-cultural-learning-network/

EU_flag_LLP_EN-01-300x116